AKSGIF.IR-allah gif-تصاویر متحرک الله
الهی، تو سرچشمه وجودی و سرآغازِ هستی، هرچه هست تویی وغیر تو هیچ. چگونه از دریای رحمت تو غافل مانم که سراپا نیازم و سراسر احتیاج! چگونه دست از دامنت بدارم که تهی دستی من جز به لطف و عطای تو لبریز از بی نیازی نمی شود.

آن که به سرچشمه لطف تو متصل شد، کی تشنه ماند و آن که لب از دعای تو فرو بست و دل به چشمه لطف تو نسپرد، کی به قطره ای زلال جان گرفت؟ آن که تو را بیشتر شناخت واز لطف و بخشش تو بیشتر خبر یافت، بیش از همه تو را خواند و لحظه ای دست از طلب تو برنداشت.

[آیا] می شود تو را با آن همه مهربانی، لطف، احسان و دانایی[ات] شناخت و دست از دامان تو برکشید و نام تو را صدا نزد؟! تنها مهر و کرم توست که کاسه نیاز چون منی را پر و حاجتم را برآورده می سازد؟

چه تهی است دستی که به سوی تو دراز نمی شود و چه عطشناک است لبی که نام تو را صدا نمی کند و به درگاهت روی طلب نمی ساید. کیست ناتوان تر از آن که دستش از دعا به پیشگاه تو کوتاه باشد؟

و کیست محروم تر از آن که از طلب نیاز به بارگاه تو ناتوان باشد؟ ای یاور درماندگان و ای منتهای آرزوی آرزومندان، راهمان نما که به سوی تو آییم ولیاقت مان ده تا فقط به حضور تو به دعا بنشینیم و بر سفره کرم تو مهمان شویم.

الهی ! فضل تو را کران نیست ، و شکر تو را زبان . 

الهی ! هر که تو را شناخت ، هر چه غیر تو بود بینداخت . 
الهی ! از کشته تو ، بوی خون نیاید ، و از سوخته تو ، بوی دود ؛ چرا که سوخته تو ، به سوختن شاد است و کشته تو ، به کشتن خشنود . 
الهی ! مکش این چراغ افروخته را ، و مسوزان این دل سوخته را ، و مَدَر این پرده دوخته را ، و مران این بنده آموخته را . 
الهی ! از آن خوان که از بهر خاصان نهادی ، نصیب من بینوا کو ؟
ای کریمی که بخشنده عطایی ، و ای حکیمی که پوشنده خطایی ، و ای صمدی که از ادراک ما جدایی ، و ای احدی که در ذات و صفات بی‌همتایی ، و ای قادری که خدایی را سزایی ، و ای خالقی که گمراهان را ، راهنمایی . جان ما را ، صفای خود ده ، و دل ما را ، هوای خود ده ، و چشم ما را ، ضیای خود ده ، و ما را از فضل و کرم خود آن ده ، که آن به . 
این بنده چه داند که چه می‌باید جُست ، داننده تویی هر آنچه دانی آن ده !
الهی ! فرمودی که در دنیا ـ بدان چشم که در توانگران می‌نگرند ـ به درویشان و مسکینان نگرند . 
الهی ! تو کریمی و  ولیتری ، که در آخرت بدان چشم که در مطیعان نگری ، در عاصیان نگری . 
الهی ! آفریدی رایگان ، و روزی دادی رایگان ؛ بیامرز رایگان ، که تو خدایی نه بازرگان . 
الهی ! مگوی که چه آورده‌اید ؟ که درویشانیم !، و مپرس که چه کرده‌اید ؟که رسوایانیم ! 
الهی ! ترسانم از بدی خود ؛ بیامرز مرا به خوبی خود. 
الهی ! عَلَمی که افراشتی ، نگونسار مکن ، و چون در آخر عفو خواهی کرد ، در اوّل شرمسار مکن . 
الهی ! همه از تو ترسند ، و عبدالله از خود ، زیرا که از تو همه نیکی آید و از عبدالله بدی. 
الهی ! گر پرسی ، حجّت نداریم ، و اگر بسنجی ، بضاعت نداریم ، و اگر بسوزی طاقت نداریم . 
الهی ! اگر تو مرا به جرم من بگیری ، من تو را به کرم تو بگیرم ، و کرم تو از جرم من بیش است. 
الهی ! اگر دوستی نکردم ، دشمنی هم نکردم ، اگر بر گناه مصرّم ، اما بر یگانگی تو مُقرّم . 
الهی ! تو ما را جاهل خواندی ، از جاهل جز خطا چه آید؟ تو ما را ضعیف خواندی ، از ضعیف جز خبط چه آید؟ 
الهی ! اگر چه بسی طاعت ندارم ، اما جز تو کسی را ندارم ، ای دیر خشم و زود آشتی . 
الهی ! همچنان بید ، به خود می‌لرزم ، که مباد آخر به جویی نیَرزَم ...
AKSGIF.IR-allah gif-تصاویر متحرک الله

آمده ایم تا زندگی کنیم که قیمتی پیدا کنیم، نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنیم...
AKSGIF.IR- rasool akram mohammad gifتصاویر متحرک حضرت محمد (ص)
seyed010@