حلال جمیع مشکلات است حسین

شوینده ی لوح سیئات است حسین 

ای شیعه تو را چه غم ز طوفان بلاست
 
جائی که سفینه النجاه است حسین