قبور آل پیمبر، خراب و ویران است....فرشتگان همگان اند سوگوار بقیع

در این مصائب عظمى ولىّ عصر بوَد
....شکسته خاطر و محزون و داغدار بقیع

حرامیان به حرم تا که حاکم اند رواست
....که مسلمین همه باشند شرمسار بقیع