والله قسم ...
دلتنگ شهدا
های ای همسفران جان تمام شهدا
راه ما نیست مگر راه امام و شهدا
شهر ما هر طرفش عکس شهیدی است مگر
کوچه های دل ما هست بنام شهدا
دشت در دشت کران تا به کران موج به موج
میرود غرق عطش شط پیام شهدا
صبح خورشید جگر سوخته پر میگیرد
تا دلی تازه کند بر لب بام شهدا
آخرین جمله دفترچه هستی عشق است
عشق خود چیست سرآغاز کلام شهدا
شعر من برگه شرمیست به شرم آغشته
من کی ام تا به دم مرگ غلام شهدا