بر مشامم می رسد بوی محرم ای خدا
ترسم از این است محرم را نبینم ای خدا

هرچه می خواهی بگیر از من بگیر اما مگیر
سوز دل همراه آه و اشک نم نم ای خدا

تشنه ی آب فراتم روزی ام کن عاقبت
کربلا پایین پای او بمیرم ای خدا