در شب رحلت خاتم انبیا، محمد مصطفی (ص) 

فرشتگان عرش می گریند

 
عاشقانش با چشمانی اشک آلود، 

مرثیه غم می سرایند

ما نیز در شب رحلت آسمانی اش 

در سوگ می نشینیم