نُه دی روز استقرارحق است

نشان لشگر بیدار حق است

نُه دی جلوه آزادگی ها

بسیج امّت و آمادگی ها